Hva er hybrid ventilasjon?

Bygget puster og tilfører frisk uteluft via motoriserte vinduer.
I oppvarmingsperioden eller ved ugunstige drivkrefter så vil assistanse fra mindre mekaniske anlegg gi mulighet for varmegjenvinning og assistert til- og fraluft.

I oppvarmingsperioden gir mekanisk ventilasjon (MV) med styrt assistanse fra motoriserte fasadevinduer mulighet for varmegjenvinning og et optimalt inneklima med stor grad av individuell påvirkning og tilpasning. En slik kombinasjon sammen med et redusert behov for luft i vinterperioden åpner for vesentlig mindre mekaniske anlegg og reduserte kanalføringer. Ved manuell styring av vinduer hele året tilfredsstiller man også ønske om fleksible løsninger og individuell kontroll over temperatur og luft i eget rom / sone.

Utenfor oppvarmingsperioden puster bygget kun ved hjelp av automatisk kontrollerte fasade- og eventuelt takvinduer. Naturlig passiv ventilasjon (NV) og aktiv nattkjøling styrt etter ønsket temperatur, fuktighet og luftkvalitet. Mulighet for store luftutskiftninger med minimal bruk av energi.

Hybrid ventilasjon optimaliserer energiforbruk og inneklima 

Ved bruk av hybridventilasjon sikres det at energi og inneklima optimaliseres under alle ute- og inneklimatiske forhold – også om våren og høsten.

Systemet velger selv optimal driftstilstand – med mindre brukeren foretar et subjektivt valg. Varmestyring kan integreres i systemet og varmen kan lukkes ved åpning av vinduer.

Hybrid ventilasjon er ofte billigere enn mekanisk ventilasjon

Ved prosjekter der beregningene viser at det dimensjonerte sommerluftskiftet overstiger vinterluftskiftet, kan hybridventilasjon vise seg å være billigere enn for eksempel mekanisk ventilasjon. Dette skyldes at investeringene til mekanisk ventilasjon stiger med stigende sommerluftskifte, mens naturlig ventilasjon stort sett holder en uendret pris. I prosjekter hvor sommerluftskiftet er 2-3 ganger vinterluftskiftet vil hybridventilasjon derfor typisk være billigere enn mekanisk ventilasjon.