Strategier for naturlig ventilasjon

Naturlig ventilasjon i en bygning kan være basert på forskjellige ventilasjonsprinsipper. Et ventilasjonsprinsipp viser hvordan naturlig ventilasjon vil fungere basert på bygningens utforming, interne varmebelastninger og plasseringen av åpninger (typisk vinduer).

Les mere om naturlig ventilasjon

Ensidig ventilasjon

Illustrasjonen her viser den typiske situasjonen i et kontorrom med ensidig ventilasjon, dvs. rom som bare har vinduer på én side. Den viste situasjonen foregår om vinteren. Da uteluften ofte er kald om vinteren, kan vinduene ikke stå åpne i lengre perioder. Derfor brukes pulsventilasjon som gjør at vinduene åpnes i en kort periode. Det sikrer luftutskiftning i rommet innenfor svært kort tid. Siden trekk fra kald luft kan føles selv ved svært lave vindhastigheter, stenges vinduene raskt igjen etter et angitt tidsintervall. Høy vindhastighet og en lav utetemperatur begrenser også hvor lenge vinduet kan stå åpent.

Single Sided ventilation

Tverrventilasjon

Illustrasjonen her viser tverrventilasjonsprinsippet ved naturlig ventilasjon. Tverrventilasjon oppnås ved hjelp av vinduer i minimum to retninger i rommet, noe som skaper luftgjennomstrømning på tvers. Står vinduene på begge sider åpne, vil et overtrykk på vindsiden og/eller et undertrykk på lesiden av bygningen skape luftstrømmer gjennom rommet/rommene fra vindsiden mot lesiden. For å sikre optimal luftgjennomstrømning med så lite trekk som mulig åpnes vinduene på bygningens vindside ikke like mye som vinduene på lesiden.

Cross Ventilation

Oppdriftsventilasjon

Illustrasjonen her viser den skorsteinseffekten som oppstår pga. temperaturforskjeller. Varm luft stiger opp fordi den er lettere enn kald luft. Når varm luft stiger opp til bygningens tak, skapes det et lite vakuum i bygningens lavere nivåer, og da suges det inn frisk luft gjennom åpne vinduer i første etasje. Dermed oppstår det en naturlig luftgjennomstrømning. Dette forutsetter en viss høydeforskjell mellom de vinduene som brukes til henholdsvis luftinntak og luftavtrekk. Vinduene i taket brukes til å slippe ut den "brukte" luften, mens vinduene på de lavere nivåene leder frisk luft inn i bygningen. I illustrasjonen kombineres skorsteinseffekten med vindens retning. Vindens retning bestemmer gjennom hvilke vinduer luften suges inn og slippes ut av bygningen. I første etasje åpnes vinduet på lesiden mer enn vinduet på vindsiden, mens bare vinduet på lesiden åpnes i bygningens tak.

Stack Ventilation

Kontakt

Snakk med en spesialist