Kjenner du til de mest populære arkitekturtrendene i tiden?

Bergen University - Faculty Of Fine Art, Music And Design

Hvilke trender preger byggebransjen for øyeblikket? Hva vil bransjens verdikjede legge vekt på i fremtiden? Og hvordan kan naturlig ventilasjon og hybrid ventilasjon hjelpe deg med å oppnå en vellykket inneklimastrategi i samspill med en eller flere av de aktuelle trendene? Les videre og få svaret her.

Bærekraftig design

Nesten 40 % av verdens CO2-utslipp genereres av byggebransjen, enten gjennom nybygging, drift eller riving. Det er derfor ingen tvil om at industrien har en enorm påvirkning på – og ansvar for – planetens fremtid.

Utslippene fra bygninger kan deles inn i to kategorier:

  1. Driftsenergi, som utgjør 28 % av verdens energirelaterte CO2-utslipp.
  2. Produksjon og deponering av materialer som utgjør 11 % av CO2-utslippene som skapes av verdens energiproduksjon.

På arkitektkontorer over hele verden har bevisstheten om bransjens globale miljøpåvirkning ført til økt fokus på hvordan for eksempel design og valg av materialer kan påvirke bygningers klimaavtrykk og dermed optimalisere deres bærekraftige ytelse. Et godt eksempel er mange offentlige bygninger og næringsbygg som bruker mekaniske – og ofte svært energikrevende – ventilasjonssystemer for oppvarming, kjøling og luftutskiftning. Som et alternativ vinner inneklimaløsninger gradvis innpass, som kan hjelpe med kjøling og luftutskiftning samtidig som de er i stand til å redusere det miljømessige avtrykket. 

Naturlig og hybrid ventilasjon gjør det mulig å redusere bygningens driftskostnader samt mengden materialer som brukes. Faktisk viser undersøkelser at det er 50 % færre CO2-utslipp fra naturlige og hybride ventilasjonssystemer sammenlignet med løsninger som kun er mekaniske. Dette skyldes lavere energiforbruk i bygninger der naturlig og hybrid ventilasjon benyttes.

Vil du vite mer om hvordan naturlig og hybrid ventilasjon kan bidra til ditt bærekraftige bygningsdesign? Les mer her

Som en del av den økende miljøbevisstheten blir stadig flere bygninger gradvis sertifisert i henhold til ulike bærekraftsstandarder. Sertifiseringsordninger som DGNB, BREEAM og LEED bidrar til å redusere miljøpåvirkningen gjennom hele bygningens livssyklus, inkludert begrensning av utslipp av drivhusgasser og redusert ressurs- og energiforbruk både under konstruksjon og drift. Samtidig gir sertifiseringsordningene økt gjennomsiktighet når det gjelder data og dokumentasjon på tvers av verdikjeden i bransjen. Naturlig og hybrid ventilasjon kan bidra til at ditt prosjekt oppfyller vurderingskriteriene for sertifiseringsordninger som DGNB, BREEAM og LEED. Dette gjelder for eksempel DGNB-ordningens kriterier, der naturlig og hybrid ventilasjon støtter en helhetlig tilnærming til hvert enkelt prosjekt.

Vil du vite mer eller drøfte et prosjekt?

Vi står klare til å hjelpe deg!

Kontakt en spesialist

Mennesket i sentrum

At menneskers livskvalitet utgjør et sentralt punkt innen design, vil de færreste arkitekter nok betvile. Dagens bygninger må nemlig tjene utallige funksjoner, inkludert å skape rammer som fremmer brukernes fysiske og mentale helse. Det er avgjørende for vårt velvære at vi er fysisk komfortable, enten vi arbeider, leker, sover eller utfører dagligdagse aktiviteter. Siden vi tilbringer omtrent 90 % av livene våre innendørs, spiller innendørs luftkvalitet en viktig rolle for vår generelle trivsel. Samtidig er det en dokumentert sammenheng mellom et godt inneklima og produktivitet og effektivitet. Dårlig luftkvalitet kan derimot føre til fenomenet «Sick Building Syndrome», som kan føre til en rekke mentale og fysiske helseproblemer, inkludert konsentrasjonsvansker, hodepine, tretthet, irriterte øyne, allergier, stress og angst. Blant de langt alvorligere problemene er sykdommer som lungekreft og hjerte- og karsykdom. De viktigste forholdene i våre omgivelser som påvirker vår trivsel er luftkvalitet, termisk komfort, visuell komfort og akustisk komfort. Oppnåelse av en optimal balanse mellom disse faktorene skaper et inneklima der vi fungerer godt, føler oss komfortable og trives. Løsninger som tar hensyn til naturlig og hybrid ventilasjon, kan være en viktig driver for å optimalisere brukernes generelle trivsel og arbeidsmiljø. Studier viser at tilførsel av frisk luft til hjernen – selv bare for en kort periode – har en positiv effekt, ikke bare på humøret, men også på hjernens ytelse. Både konsentrasjon, hukommelse og læreevne påvirkes, og det er for eksempel bevist at et godt inneklima kan forbedre kvaliteten på skoleelevers læring med opptil 15 %. Også kontoransattes prestasjonsnivå kan påvirkes positivt når det gjelder både omfanget og kvaliteten på arbeidet deres. I sykehusbygninger har frisk luft også vist seg å støtte pasienters helingsprosess og psykiske trivsel. Med andre ord kan naturlig og hybrid ventilasjon bidra til en inneklimastrategi som skaper et sunt og behagelig inneklima, som forbedrer komforten og fremmer de mentale ressursene hos bygningens brukere. Du laste kan ned vår whitepaper om hvordan riktig ventilasjonsstrategi kan optimalisere menneskers produktivitet, helse og energiforbruk.

Last ned whitepapret
Dartmouth College - The Arthur L. Irving Institute for Energy and Society
Dartmouth College - The Arthur L. Irving Institute for Energy and Society

Resirkulering og sirkularitet

Bevisstheten om at klimaendringene utgjør en alvorlig trussel for vår planet, gjenspeiles i økende grad i måten vi innreder, utformer og bygger hus på Dette inkluderer også et stadig økende fokus på resirkulering og ny bruk av eksisterende bygningsstrukturer. På tvers av byggebransjens verdikjede har man for lengst innsett fordelene som resirkulering av materialer innebærer – fra reduksjon av avfall og energi- og ressursbesparelser til lavere CO2-utslipp og hensyn til naturen. Alt i alt er sirkulært design en byggepraksis som forventes å spille en sentral rolle i byggebransjens innsats for å bli mer bærekraftig og ressurseffektiv. Hos WindowMaster jobber vi målrettet for å begrense konsekvensene av global oppvarming ved å bidra der vi kan, for å sikre mer bærekraftige bygg. Produktene våre inkluderer blant annet styringssystemer og motorer, og de inneholder derfor en rekke verdifulle metaller, elektronikk og batterier. I tråd med vår sirkulære modell, også kjent som vår «Circular Promise», kan materialene som inngår i våre produkter som selges fra og med januar 2023 i Europa, returneres etter endt levetid. På denne måten forblir de i verdikjeden, slik at de kan brukes på nytt. I praksis betyr dette at hver gang systemene våre enten må repareres eller byttes ut, tar vi tilbake produktene våre og sørger for at de blir sortert i rene materiefraksjoner og resirkulert. Samtidig støttes vår Circular Promise av et «take-back»-system, som innebærer at vi tar tilbake produkter og systemer og sørger for sortering og gjenvinning. Dette systemet tas i bruk når systemer eller produkter som ble installert i bygninger for 10-20 år siden, må repareres eller byttes ut. Dette er nemlig den typiske levetiden for våre løsninger.

Produktavfall

Genius loci

Et klassisk prinsipp innenfor arkitekturen er at bygningsdesignet bør innarbeide og gjenspeile stedets unike karakteristika, stemning og atmosfære. Dette innebærer at man streber etter en tilknytning til omgivelsene og en lokal forankring, både med hensyn til uttrykk og materialvalg. Dette viser arkitektonisk hensyn til lokale tilgjengelige ressurser, materialer, det omkringliggende landskapet, naturen, geografi, lys- og værforhold, med mer. Dette konseptet er også kjent som «genius loci», som betyr «stedets ånd». Naturlig og hybrid ventilasjon kan ha en positiv innvirkning når det gjelder å forsterke og forbedre de unike kvalitetene og atmosfæren som gjør et sted spesielt. Dette oppnås delvis ved å skape miljø- og komfortforhold som harmonerer med områdets karakter og kultur, men også ved å styrke forbindelsen mellom bygningen og dens omgivelser. Blant annet utnytter naturlig ventilasjon naturens egne elementer, som frisk luft og termiske forhold, for å regulere temperaturen og luftkvaliteten. Dette skaper en forbindelse til det omkringliggende miljøet og fremmer en følelse av samspill med naturen og ressursene i området. Ved å inkorporere naturlig ventilasjon i bygningsdesignet kan arkitekter også ta hensyn til lokale klima- og byggetradisjoner. Dette kan bidra til å bevare og fremheve de kulturelle og historiske trekkene ved et sted, som er viktige for «genius loci». Prosjektering med naturlig eller hybrid ventilasjon tilpasses ofte nøye bygningens design og spesifikke omgivelser. La oss for eksempel se på en eksisterende bygning med et gårdsrom som skal gjennomgå en renovering. Her kan det enkelt integreres en intelligent inneklima-løsning, siden luften i lukkede områder som gårdsrom ofte er kjølig, selv ved høye temperaturer. Den naturlig forekommende kjølige luften kan brukes til å kjøle ned rommene og dermed effektivt bidra til å redusere bygningens energiforbruk.

5 faktorer du bør vurdere i designfasen for naturlig og hybrid ventilasjon
Roemerhus Web 5

Nullutslippsbygninger

En såkalt nullutslippsbygning er en bygning som kjennetegnes av svært høy energieffektivitet, som dekker det nåværende energibehovet med fornybare energikilder, samtidig som det strebes etter lave utslipp av drivhusgasser. Et viktig kjennetegn ved nullutslippsbygninger er at materialene som brukes, byggeprosessen, driften og eventuell nedrivning ikke skal forårsake utslipp. Med andre ord handler det primært om bygningens totale livssyklus, dermed om dens «innbakte karbon» (kjent som «embodied carbon»), som omfatter alt fra brukte produkter og byggeprosesser til deponering og gjenvinning etter endt levetid. Å redusere det driftsmessige CO2-utslippet til netto null er derfor ikke tilstrekkelig for å kunne kalle en bygning en nullutslippsbygning. Naturlig og hybrid ventilasjon reduserer driftsrelaterte CO2-utslipp ved å regulere inneklimaet i samarbeid med naturen gjennom utskifting av luften i rommene gjennom åpninger i fasaden og/eller taket. Samtidig krever løsningene relativt få materialer i forbindelse med produksjonsfasen, noe som er et viktig aspekt når du vurderer utslippspåvirkningen med utgangspunkt i bygningens komplette livssyklus.

Les om prosjektet HouseZero
HouseZero Front Facade

Kontakt

Snakk med en spesialist